Wednesday, June 17, 2009

بازی مرگ

و شما را به بازی گرفتیم
تا زمان مرگ خویش از یاد برید